EUGENIJA KOLUPAILAITĖ

A†A EUGENIJA KOLUPAILAITĖ mirė 2019 m. vasario 5 d. Čikagoje, beveik sulaukusi 94-erių metų. Gimė 1925 m. vasario 15 d. Kaune. Buvo prof. Stepono Kolupailos ir Janinos Tomaševičiūtės Kolupailienės vidurinioji iš trijų dukrų. Baigė Aušros mergaičių gimnaziją Kaune, studijavo botaniką Münchene. Atvykusi į Ameriką 1949 m., studijavo Indianos universitete Bloomingtone. Iki 1964 m. gyveno South Bend, IN, po to persikėlė į Čikagą ir iki pensijos dirbo draudimo bendrovėse.

Skautė, ilgametė lietuviškos veiklos rėmėja. Domėjosi kultūra, filatelija, kalbomis, mokėjo net aštuonias užsienio kalbas. Uoliai lankė operą, koncertus, meno parodas, mėgo žiūrėti filmus. Buvo labai dosni, visada galvodavo pirma apie kitus, tik tada apie save. Eugenija pragyveno abi seseris.

Nuliūdę liko: sūnėnas Rimas Bulota, dukterėčia Aldute Bulotaitė Belzer su vyru Robertu ir vaikais Antanina ir Vytu. Velionės pageidavimu laidotuvės bus privačios. A. a. Eugenijos palaikai paaukoti katalikų universiteto medicinos fakulteto studentams. Apie velionės pagerbimo ir palaidojimo apeigas bus paskelbta po metų. Nuliūdę artimieji.