Francesca Pranė Kungytė Žymantienė

A † A FRANCESCA PRANĖ KUNGYTĖ ŽYMANTIENĖ. Mirė 2013 m. balandžio 5 d., sulaukusi 93 metų. Gimė Reistų kaime, pajūrio Žemaitijoje. Liūdesyje liko: vaikai Sigutė Rastonienė, Jūratė Žymantaitė, dr. Kastytis Žymantas, dr. Živilė Chirban Stukas, Gabija Žymantaitė, Sabina Žymantaitė, Jonas Žymantas, Daiva Kisielienė ir jų šeimos; a. a. brolio dr. Zigmo Kungio žmona Regina Kungienė, vaikai Zigmas, Vaidila, Jonas ir jų šeimos; brolis Stasys Kungys su žmona Evangelina, vaikai Galinda Porter, dr. Arnoldas, Renata Prongos ir jų šeimos. Taip pat liūdi giminės, artimieji, draugai Lietuvoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, balandžio 12 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Pranė bus palydėta į Lietuvių Tautines kapines amžinam poilsiui šalia vyro a. a. Stasio Žymanto. Vietoj gėlių, prašome aukoti The Sisters of the Immaculate Conception.