ALBINA SAVICKIENĖ (ULEVIČIŪTĖ)

Stoviu aš parimus prie rūtų darželio,
Kai paspaudęs ranką tyliai išėjai.
Ašarom sidabro verkė rūta žalia,
Skendo ūkanose Lietuvos laukai.
(V. Stankienė)

Mylima Mamytė A†A ALBINA SAVICKIENĖ (ULEVIČIŪTĖ) žemišką kelionę užbaigė 2020 m. balandžio 22 d. savo sūnaus namuose. Gimė 1922 m. sausio 12 d. Marijampolėje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Onute; dukros – Irena su vyru Rimu Karaliūnu, Regina su vyru Adomu Didžbaliu ir jų šeimos.

A. a. Albina buvo palaidota balandžio 24 d., penktadienį, Šv. Kazimiero kapinėse šalia vyro a. a. Jono. Nuliūdusi šeima.