HENRIKAS VYTAUTAS LAUCIUS

A†A HENRIKAS VYTAUTAS LAUCIUS mirė 2020 m. balandžio 21 d. Gimė 1930 m. gegužės 22 d. Kaune, Lietuvoje, Genovaitės Acalinaitės ir Jono Lauciaus šeimoje.

Į Ameriką atvyko 1950 m. 1951–1953 metais tarnavo US Marine Corp. Baigė buhalteriją University of Illinois ir dirbo buhalteriu Čikagoje, New Jersey ir Lietuvoje, kol sulaukė 75 metų amžiaus.

Dideliame liūdesyje liko: žmona Ilona Balytė, su kuria išgyveno daugiau kaip 62 metus; duktė Laura, sūnus Darius su žmona Rasa; anūkai Juozas ir Joana; sesuo Evangelina Kungienė, jos dukros – Galinda Porter su vyru David, Renata Prongos su vyru Elefterios, sūnus dr. Arnoldas Kungys su žmona dr. Gudrun ir jų šeimos. Taip pat pusbroliai – Osvaldas Kulys su žmona Mary, Bronius Acalinas su žmona Reedy, Saulius Acalinas su žmona Dalia ir jų šeimos; a. a. Alfredo Kulio žmona Regina su šeima; svainė Aurelija Vaičiulienė su vyru Jonu, jų dukros Liana Raudienė ir Ilona Didžbalienė su šeimomis; krikšto vaikai: Asta Ramanauskaitė Vaichys, Margarita Kulytė Hoffman, Saulius Acalinas, Lijana Alis (Ališauskaitė) Kos, Petras Raziūnas, Arnoldas Kungys ir Rasa Ruzgienė. Liko daug artimų giminių ir draugų Amerikoje, Lietuvoje bei Kroatijoje.

A. a. Henrikas buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse balandžio 27 d. šalia savo a. a. sūnaus Henrikėlio. Kai bus atidarytos bažnyčios, tada bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti: Baltic Jesuit Advancement Project, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL, 60439 arba Lithuanian Catholic Religious Aid, 6425 Perry Ave., Maspeth, NY 11378. Liūdinti šeima.