GEDAS BLIŪDŽIUS

A†A GEDAS BLIŪDŽIUS mirė 2019 m. gegužės 6 d. Lake Barrington, IL. Gimė 1933 m. Saldutiškyje, Lietuvoje. Gyveno Lake Barrington, IL. Nuliūdęliko: sūnus Antanas su žmona Terry, sūnus Juozas su žmona Annette, sūnus Petras su žmona Gaja; anūkai Vytas su žmona Lucia, Nick, Dadija, Paul, Alana ir Melanie.

A. a. Gedas buvo vyras a. a. Irenos Vadopalaitės. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių, prašome aukoti Vaiko Vartai į Mokslą. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.