THERESE BERNADETTE ZEBRAUSKAS SSC

Mūsų mylima seselėė, mokytoja ir administratorė A†A Sesuo THERESE BERNADETTE ZEBRAUSKAS SSC mirė gegužės 10 d., sulaukusi 91 metų. Vienuolės įžadus davė prieš 69 metus. Seselė Therese 47 metus mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Minnesota ir Indiana valstijose, 7 metus buvo vedėjos pavaduotoja Dievo Apvaizdos mokykloje Čikagoje ir Šv. Antano mokykloje Cicero. Vėliau dirbo registratore Marijos aukštesniojoje mokykloje.

Nuliūdę liko: sesuo Virginia Ozys, brolienės Katherine Zebrauskas ir Audry Zebrauskas; dukterėčios Patricia Pacholski, Marilyn Petraitis, Therese Schoder, Mary Louise Carlson, Susan Hopkins, Cynthia Janulis ir Julia Bar; sūnėnai Dennis Zebrauskas, David Ozys, Joseph Paskus, John Paskus, Robert Ozys, Joseph DeLorier, Richard DeLorier, Daniel Zebrauskas, Jerome Zebrauskas ir Gregory Zebrauskas; daug dukterėčių ir sūnėnų vaikų.

A. a. ses. Therese buvo a. a. Constantine ir a. a. Frances (Rimkus) Zebrauskų duktė; a. a. Josephine Paskus, a. a. Sr. M. Edwina OSF, a. a. Dorothy DeLorier, a. a. Ronald Zebrausko, a. a. Constantine Zebrausko ir a. a. Jerome Zebrausko sesuo; a. a. William Zebrausko ir a. a. Marilyn Seymour teta.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gegužės 18 d., nuo 10:15 val. r. iki 11:30 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL. Maldos prie karsto – 10:45 val. r., o 11:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius Lack and Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700.