GEDIMINAS „JOHN” DEVEIKIS

A † A GEDIMINAS „JOHN” DEVEIKIS mirė š. m. birželio 14 d., sulaukęs 85 metų. Gimė 1935 m. sausio 17 d. Ievos ir Jono Deveikių šeimoje.

Nuliūdę liko: žmona Irma (Trapikaitė), su kuria išgyveno 61 metus; sūnus Henrikas su žmona Kristin; duktė Teresa Mroz; anūkai – Paul Mroz su žmona Amanda ir beveik 2 metukų pro­anū­­kėlė Leah ir Thomas Mroz su sužadėtine Erin; seserys Janina Miknaitis (vyras a. a. Sigitas) ir Vida Maleiška (vyras a. a. Jonas); brolienė Zita Deveikis, svainis Antanas Laucius su žmona Dalia, svainė Marija Raudys (vyras a. a. Vytas), svainis Brunonas Trapi­kas su žmona Debra; taip pat daug dukterėčių, sūnėnų ir kitų brangių giminių. Gediminas buvo a. a. Onytės Narbutas (vyras a. a. Antanas) ir a. a. Mykolo Deveikio brolis.

Gediminas su šeima atvyko į Ameriką 1949 metais. Tarnavo Ame­rikos kariuomenėje. Daugelį metų dalyvavo skautų organiza­cijos veikloje. Nuo 1988 m. iki 1993 m. buvo Lietuvių Skautų Są­jungos vyriausias skautininkas.

Atsisveikinimas su velioniu bus ketvirtadienį, birželio 18 d., 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL, ku­rioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Lai­dotu­vės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lithuanian Scouts Association (L.S.A) ar jos vienetams. Nuliūdusi šeima.