GRAŽINA JASINEVIČIŪTĖ TALANDIENĖ

A†A GRAŽINA JASINEVIČIŪTĖ TALANDIENĖ mirė š. m. sausio 19 d. Fishers, IN, sulaukusi 91 metų.

Gimė 1930 m. balandžio 4 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Santa Monica, CA, anksčiau Olympia Fields, IL. Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Dana Plepys; anūkai Mona Behringer su vyru Paul Harris, Zigmas Maloni su žmona Becky, Jonas, Felix ir Owen Talandis; proanūkai Jonas Titan, Aleksa ir Calin Harris bei mažiausias proanūkas Griffin Maloni.

A. a. Gražina buvo a. a. Antano ir a. a. Veronikos duktė, a. a. Jono žmona ir a. a. Vidos mama.

Nuo sovietų okupacijos šeima pasitraukė į Vokietiją, kur Gražina baigė mokyklą. Su būsimu vyru Jonu Talandžiu pirmą kartą susitiko Hamburge 1949 m., bet abi šeimos laukė leidimo išvykti į Ameriką.

Čikagoje Jonas labai greitai susirado Gražiną. Jis atvažiuodavo pasiimti jos į pasimatymus su savo nauja mašina – tuo nugalėdamas „piršlius”, kurie ateidavo pėsčiomis ar atvažiuodavo autobusu. Jų vestuvės įvyko 1950 m. balandžio 16 d. Pora laimingai kartu išgyveno 70 metų – iki pat Jono mirties 2020-aisiais.

Gražina visuomet turėjo aistrą elegantiškam gyvenimui, madai, kulinarijai ir dizainui. Jos namai buvo pilni meno kūrinių ir įdomių baldų, kuriuos ji parsivežė iš įvairių kelionių. Ji mėgo vaišinti svečius puikiai pagamintu maistu ir šią aistrą perdavė dukrai Vidai, kuri įsteigė savo „catering” verslą. Gražina kalbėjo keliomis kalbomis, o ispaniškai išmoko jau įpusėjus gyvenimui.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, sausio 23 d., nuo 4 val. p. p. iki 6 val. v. Petkaus laidojimo namuose Lemont, IL.

Laidotuvės vyks pirmadienį, sausio 24 dieną. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte 12 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Gražina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.