HELEN (HELĖ) PAKALNIŠ(KIS)

A†A HELEN (HELĖ) PAKALNIŠ(KIS) mirė rugsėjo 12 d. savo namuose West Union, OH, apsupta šeimos (dukros Ann Pakalnis Schaffer ir anūko Alex Pakalnis) bei rūpestingų Hospice of Hope globėjų. Gimė 1922 m. balandžio 1 d. Vilniuje. Gyveno West Union, OH, anksčiau Detroit, MI ir Birmingham, AL.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, spalio 26 d., 12 val. p. p. Holy Trinity katalikų bažnyčioje, 612 E. Mulberry St., West Union, OH. Vietoje gėlių šeima prašo a. a. Helen vardu aukoti Humane Society of Adams County, Inc. adamscountyanimals@gmail.com. Nuliūdę artimieji.