IRENA HALINA DAUGIRDIENĖ

4A†A IRENA HALINA DAUGIRDIENĖ mirė 2019 m. kovo 29 d. savo namuose Wilmette IL, sulaukusi 95 metų amžiaus. Gimė 1923 m. rugpjūčio 20 d. Pajulių dvare, Dambavos parapijoje, Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskrityje, gydytojo chirurgo Stanislovo Mačiulio ir Vandos-Onos Nurkaitės šeimoje.

Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona Nijole, jų vaikai Kristofer, Andrea ir Kristina su vyru Nicholas Bagley bei vaikais Sebastian ir Celia; sūnus Jonas su žmona Ona, jų vaikai Kęstutis, Adomas, Šarūnas ir Mykolas; taip pat plačiame pasaulyje gyvenantys sūnėnai ir dukterėčios su šeimomis.

Augo Panevėžyje su dviem seserimis ‒ vyresniąja Stase ir jaunesniąja Aldona. Eidama aštuonioliktus metus, per du mėnesius išgyveno tėvo nukankinimą ir nužudymą NKVD rankose 1941 m. birželio 26 d. ir sesers Stasės netikėtą mirtį nuo šiltinės.

1940 m. išvyko studijuoti į Vieną, kur baigė chemijos mokslus Technische Hochschule. Ten sutiko savo būsimą vyrą inžinierių. Kristupą Daugirdą, už kurio ištekėjo 1945 m. Po karo persikėlė į Vokietiją, glaudėsi Schwäbisch Gmünd pabėgėlių stovykloje, iš kur 1948 m. emigravo į JAV. Pradžioje, trumpai apsigyveno Brocktone, vėliau įsikūrė Bostone, kur gyveno iki 1962 m., kai persikėlė į Čikagos priemiestį Wilmette. Iki pensijos dirbo chemike „Helene Curtis” ir „Gillette” laboratorijose.

Halina buvo puiki šeimininkė, 1951 m. išleido virimo knygą „Taupioji virėja”, siekdama padėti lietuvėms šeimininkėms naujame pasaulyje skaniai, sveikai ir ekonomiškai gaminti maistą. Anūkų gimtadieniams kepdavo skaniausius tortus. Ji visuomet pasižymėjo savo gražia, elegantiška išvaizda. Su chemikės talentu ir kūrybingos moters sumanumu sukūrė grožio kremą „Diva”, kurį sėkmingai platino privatiems klientams. Mėgo keliauti, domėjosi politika ir pasaulio įvykiais, apie kuriuos turėjo aiškią nuomonę, džiaugėsi savo šeima, o ypač anūkais ir proanūkiais.

Laidotuvių apeigos įvyks šeštadienį, gegužės 11 d., Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Nuo 9 iki 10 val. r. bažnyčioje vyks atsisveikinimas, po kurio bus atnašaujamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Halinos palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir artimuosius kartu su mumis dalyvauti paskutiniame palydėjime. Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba Draugo fondui (Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St. Chicago IL 60629). Nuliūdę sūnūs su šeimomis.