IRENA MARIJA GALINIENĖ

A†A IRENA MARIJA GALINIENĖ mirė š. m. kovo 21 d. dukterų globoje savo namuose Lemonte, sulauku- si 95 metų. Gimė 1923 m. gruodžio 19 d. Mažeikiuose veterinarijos daktaro Kazimiero ir Helenos (Mikuckytės) Trumpių šeimoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Bostone.

Nuliūdę liko: duktė Jūra Kredienė, jos sūnus Andrius Mikonis su žmona Carole; duktė Giedrė Penčylienė, jos sūnus Nemura Penčyla su žmona Michelle bei vaikais Lauren ir Nicholas; sesuo Marija Černienė, jos sūnus dr. Edmundas Fiksinski su žmona dr. Magda bei dukra Julia; kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Po karo, 1949 m., Irena su vyru Broniumi Galiniu ir dviem dukrelėmis emigravo į Ameriką ir apsigyveno Massachusetts valstijoje. Po vyro a. a. Broniaus mirties persikėlė į Lemontą, arčiau savo šeimos. Daugelį metų Irena aktyviai dalyvavo Bostono lietuvių organizacijų veikloje, Lemonte tęsė ryšį su skautavimu – buvo paskautininkė.

Velionė bus pašarvota balandžio 6 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 10 val. r. St. Isaac Jogues bažnyčioje, 306 W. Fourth Street, Hinsdale, IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Bronswood kapinėse, 3805 Madison Street, Oak Brook, IL. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusios dukros su šeimomis.

Laidotuvių direkt. – Sullivan Funeral Home, Hinsdale, IL. Tel. 630-323-0275.