RASA ŠILAS VAZBYS

A†A RASA ŠILAS VAZBYS š. m. kovo 17 d. po ilgos ligos mirė ligoninėje. Gimė 1936 m. lapkričio 5 d. Sedoje, Lietuvoje. Gyveno Mahwah, NJ; anksčiau Kansas City, KS; Los Angeles, CA ir Čikagoje.

Nuliūdę liko: vyras Jonas, duktė Gailė, sūnus Tomas, sesuo Aldona Kaminskas ir a. a. brolio Vytenio žmona Vida Šilas bei kiti giminės. Velionė buvo mylinti žmona ir mama.

Rasos tėvas Petras buvo urėdas, mama Rozalija – mokytoja. 1944 m. karo frontui artėjant, šeima pasitraukė į Vakarus. Prisiglaudė Hanau pabėgėlių stovykloje. 1949 m. imigravo į JAV. Apsigyveno Čikagoje.

1955 m. Rasa baigė Marijos aukštesniąją gimnaziją, mokėsi Wilson Jr. College, o vėliau studijavo So. Illinois University Carbondale, IL. 1960 m. įsigijo bakalauro laipsnį sociologijos srityje. Sugrįžusi į Čikagą, ištekėjo už Jono Vazbio. Abu persikėlė gyventi į Los Angeles, kur gimė dukra Gailė ir sūnus Tomas. 1966 m., Jonui dirbant Trans World Airlines, kompanija buvo perkelta į Kansas City. 1970 m. šeima išsikėlė gyventi į New Jersey valstiją.

Susilaukusi šeimos, Rasa nutarė nebedirbti, bet auginti savo vaikus. Kada jie paūgėjo, ji sugrįžo į darbą. Prieš išeinant į pensiją, priklausė W. Bergen Mental Health grupei, Ridgewood, NJ. Laiduotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.