IRENA MIECEVIČIENĖ

A†A IRENA MIECEVIČIENĖ mirė birželio 24 dieną Michigan City, Indianoje, Arbors slaugos namuose, sulaukusi 92-ejų metų amžiaus. Gimė 1927 m. kovo 3 d. Telšiuose, Lietuvoje, Adolfo Liutkevičiaus ir Kazimieros Stupelytės šeimoje. Gyveno Michiana Shores, IN.

Irena paliko dukteris Irene (John) Uhl ir Joanne Rudis; marčią Donna Mitchel; anūkus: Veronica Stonis, Theresa (Clay) Mathis, Elizabeth (Sean) Monahan, Sarah Wagner, Jennifer (Wes) Janik, Amy (Vincent) Sheheen ir Anthony (Michelle) Uhl; proanūkius: Alex, Ethan, Evan, Sidney, O’Neill, Alison, Kaitlyn, Alison, Russel, Joseph, Austin ir Anthony; taip pat – nemažai giminių Lietuvoje. Jos sūnus Casimir Mitchel, žentas Paul Rudis ir anūkas Charlie jau taip pat ilsisi amžinybėje.

Ilgą laiką Irena dirbo savo nuosavame grožio salone „Fantasy of Beauty” Marquette Park, Chicago, IL. Ji taip pat vadovavo lietuvių jūrų skautėms.

Atsisveikinimas vyks pirmadienį, liepos 1 d., nuo 9 iki 11 val. Notre Dame katalikų bažnyčioje, 1005 Moore Road, Michigan City, Indiana, kurioje 11 val. ryto kun. McClellan atnašaus šv. Mišias už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Greenwood kapinėse, Michigan City, IN.

Aukas velionės atminimui galima skirti American Lung Association. Pasirašyti svečių knygoje arba palikti užuojautą galima ir internetu: www.Carlislefh.com. Daugiau informacijos tel. 219-874 4214. Nuliūdę artimieji.