JADVYGA PETRAITYTĖ RAKŠTIENĖ

A † A JADVYGA RAKŠTIENĖ PETRAITYTĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1927 m. birželio 18 d., Lietuvoje, Kaune. Gyveno Orland Park, IL. Paliko liūdesyje: vyras Juozas, su kuriuo išgyveno 64 metus; duktė Rūta ir trys anūkai Justinas, Andrius ir Alexa; seserų vaikai Giedrė, Rita, Greta, Kasey, Vida ir Edvardas. Jadvyga buvo savanorio Juozo Petraičio dukra,jauniausia iš keturių seserų, kurios mirė jau anksčiau. A. a. Jadvyga bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 12 d. nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes