ANTANAS PAULAUSKAS

A † A ANTANAS PAULAUSKAS Mirė 2015 m. rugsėjo 11 d. Little Company of Mary ligoninėje, Evergreen Park, IL. Gimė 1942 m. Žemaitijoje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Jean Paulauskas, sūnūs Anthony, Alex ir Mark su šeimomis; motina Jieva Paulauskienė (gyv. Marquette Parke), sesuo Birutė Rizzuto, didelis būrys anūkų ir proanūkų bei daug giminių Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 17 d. nuo 12 val. p. p. iki 6 val. vak. Hann laidojimo namuose (8230 S. Harlem Ave., Bridgeview, IL). Atsisveikinimo pradžia 5 val. p. p. Po atsisveikinimo Garden Chalet Banquet Hall (11000 S. Ridgeland Ave., Worth, IL) bus gedulingi pietūs. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Hann, tel. 708-496-3344 arba www.hannfuneralhomes.com