JANĖ VIZGIRDIENĖ

A†A JANĖ VIZGIRDIENĖ mirė 2020 m. lapkričio 10 d. Westchester, IL, sulaukusi 85 metų. Gimė 1934 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje, Žemaitijoje.

Per karą su tėvais ir broliu persikėlė į Vokietiją. Po karo atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, Brighton Parko rajone. Paskutiniuosius metus gyveno Westchester, IL, arčiau dukters Daivos ir jos šeimos.

Nuliūdę liko: duktė Vida, sūnus Anthony, duktė Daiva Fergestad su vyru Mike, anūkai Justin ir Alex; brolienė Marytė Vizgirdienė, pusseserė Edith Blinde su vyru Jurgen ir šeima Vokietijoje; dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Augindama savo vaikus Janė dirbdavo ir šeimininke jūrų skautų stovyklose. Mėgo muziką ir siuvimą. Namuose puoselėjo lietuvių kalbą ir tradicijas, kad išauklėtų lietuviais vaikus. Vėliau dukrai Daivai padėjo prižiūrėti anūkus, kurie labai mylėjo savo močiutę ir vadino ją „Mimi”.

Lapkričio 16 d., pirmadienį, nuo 8:30 val. r. iki 9:30 val. r. su velione bus galima atsisveikinti Halowell & James laidotuvių namuose, 1025 W. 55th St., Countryside, IL. Mišios už jos sielą bus aukojamos 10 val. r. St. Francis Xavier bažnyčioje, LaGrange, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse šalia savo vyro a. a. Justino ir tėvų, a. a. Dominiko ir Ernos Eitmanų.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti savo pasirinktai organizacijai arba šv. Mišioms už a. a. Janės sielą. Kviečiame artimuosius prisiminti a. a. Janę savo maldose. Nuliūdę mylintys artimieji.

Jeigu dalyvausite laidotuvėse, dėl pandemijos apribojimų prašome kreiptis į laidotuvių direktorių, Halowell & James Funeral Home, tel. 708-352-6500, Countryside, IL, hjfunerals.com.