SESUO DELPHINE GRIGAS, SSC

Mūsų mylima seselė, pedagogė ir maldos vadovė A†A SESUO DELPHINE GRIGAS, SSC mirė š. m. spalio 11 d., sulaukusi 104-erių metų.

Vienuolės įžaduose išgyveno 79 metų. Seselė Delphine mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Pennsylvania, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Florida, California ir New Mexico valstijose. Ji buvo pastoracijos vadė Šv. Kryžiaus ligoninėje Čikagoje. Ji taip teikė pastoracines paslaugas St. Norbert parapijoje, Northbrook, IL; St. Bede parapijoje, Holland, PA; St. Helena’s parapijoje Hobbs, NM ir visur, kur gyveno. Nuo 2015 m. ji buvo maldos vadovė Our Lady of Victory Convent ir Motinos Teresės namuose Lemonte.

Nuliūdę liko: jos dukterėčios, sūnėnai, giminės ir draugai. A. a. ses. Delphine buvo a. a. Dominic ir Theophila duktė bei trijų jau a. a. seserų ir penkių a. a. brolių sesuo.

Velionė bus pašarvota spalio 16 d., penktadienį, nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Mar- quette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.