JOHANNA MARIE SHAINAUSKAS, SSC

A†A Seselė JOHANNA MARIE SHAINAUSKAS, SSC

Mūsų mylima seselė mirė š. m. vasario 13 d., sulaukusi 85-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 69 metus. Seselė Johanna Marie dirbo pradžios mokyklose bei gimnazijose Illinojaus, Californijos ir Pennsylvanijos valstijose, taip pat ir Marijos gimnazijoje Čikagoje. Ji dirbo registratore Šv. Kryžiaus ligoninėje ir sekretore Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje. Didžiavosi priklausydama Lietuvos Vyčių organizacijai. Nuo 2015 metų tarnavo maldos ministre Franciscan Village Lemonte.

Giliai nuliūdę liko: brolis Frank Shainauskas su žmona Louise (Cary, IL); dukterėčia Lynda Shainauskas Rohe (Hebron, IL) ir Šv. Kazimiero vienuolės. A. a. ses. Johanna Marie buvo a. a. Stanley ir a. a. Julia Shainauskas duktė ir a. a. ses. Julie Shainauskas sesuo.

Atsisveikinimas su velione vyks šeštadienį, vasario 19 d., 9 val. ryto Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org ar 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629.

Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direkt. – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.