MYKOLAS ABARIUS

A†A MYKOLAS ABARIUS mirė šių metų vasario 11 d., sulaukęs 96 metus.

Gyveno Detroit, MI.

Gimė 1926 m. sausio 27 d. Maniuliškių kaime netoli Zarasų, Aukštaitijoje. Giliai nuliūdę liko: žmona Onutė Abarienė, santuokoje su Mykolu išgvenusi 69 metus; dukros – Violeta (Salvatore) Viviano, Alma (Edvardas) Sventickienė, Paulita (Linas) Alinskienė ir sūnus Mykolas Gintas (Laura) Abarius; anūkai – Tomas, Elena. Rūta, Raymond, Arielle, Brigita, Veronika, Monika, Alexandras; proanūkai – Ava, Julia, Alec, Emma, Anna, Christian Finn ir Lilia. Lietuvoje liko brolis muzikas ir chorvedys Lionginas Abarius, dukterėčia Daina (Aivaras) Lazauskienė ir jų vaikai.

Ilgametis veikėjas Detroito MI apylinkėje, Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos parapijose, skautijoje, Mykolas prisidėdavo prie visų organizacijų veikos, kurios prašė jo pagalbos. Renginiams piešė plakatus, klojo keramines plyteles Dievo Apvaizdos prieangyje ir mūrijo atnaujindamas parapijos virtuvės sienas. Statė akmeninius paminklus Pilėnuose, Dainavos stovykloje ir Anapilio kapinėse netoli Toronto. Padėjo žmonai Onutei virti šimtus cepelinų skautų, šaulių ir parapijos renginiams.

Buvo ilgametis pasižymėjęs Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadas, šiam darbui atidavęs net 25 metus. Lietuvai atkūrus laisvę dažnai važiuodavo dirbti kartu su atsinaujinančia Šaulių organizacija Lietuvoje.

1997 m. vasario 16 d. Mykolas Abarius Lietuvos ambasadoje Washingtone buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus Penktojo laipsnio ordinu. Medalį jam įteikė ambasadorius Alfonsas Eidintas.

A. a. Mykolo Abariaus laidotuvės įvyko 2022 m. vasario 16 dieną. Prieš Mišias Dievo Apvaizdos parapijoje, Southfield, MI, stovėjo šaulių sargyba. Šv. Mišias atnašavo naujai atvykęs klebonas kun. Tomas Miliauskas. Po šv. Mišių šauliai atidavė šaulišką pagarbą, padovanojo Lietuvos vėliavą liūdinčiai žmonai Onutei Abarienei. Velionis buvo palaidotas Holy Sepulchre kapinėse. Laidotuvių apeigos atliktos su Amerikos kariuomenės pagarba, nes velionis karinę tarnybą atliko per JAV-Korėjos konfliktą. Amerikos vėliava buvo sulankstyta ir taip pat padovanota žmonai Onutei.

Nuliūdusi šeima.