JONAS ARŪNAS MIGLINAS

A†A JONAS ARŪNAS MIGLINAS savo žemiškąją kelionę staiga užbaigė 2021 m. gegužės 13 d., sulaukęs 66 metų amžiaus.

Gimė 1954 m. rugpjūčio 3 d. Čikagoje. Gyveno Marquette Parko rajone.

Nuliūdę liko: sesuo Audronė Matutienė su vyru Gražučiu; sesuo Ramunė Miglinaitė; brolis Tomas su žmona Skirmante; kiti giminės Floridoje, Lietuvoje ir Kanadoje. Velionis buvo a. a. Jono ir a.a. Genės Miglinų sūnus.

Augdamas Marquette Parke Jonas lankė Kristijono Donelaicǐ o lituanistinę mokyklą, buvo Lituanicos skautų tunto „Algirdo” draugovės narys, ilgą laiką bendradarbiavo „Margučio” radijo laidoje. Jis taip pat šoko tautinių šokių grupėje „Vytis”, mėgo žaisti golfą ir žvejoti. Jonui rūpėjo Marquette Parko rajonas, jis buvo Čikagos miesto Special Service Area No. 14 Tarybos narys. Ilgą laiką dirbo elektronikos remonto srityje, buvo „Miglinas TV” savininkas.

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 27 d., nuo 9:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL), kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse (8201 S. Kean Ave, Justice, IL).

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (chicagonativitybvm.org).

Nuliūdusi mylinti šeima.