VIDA MARIJA TALANDIS MALONI

A†A VIDA MARIJA TALANDIS MALONI mirė š. m. gegužės 16 d. Olympia Fields, sulaukusi 69 metų. Gimė 1951 m. gruodžio 11 d. Gražinos ir Jono Talandžių šeimoje. Gyveno Olympia Fields, IL.

Nuliūdę liko: mama Gražina Talandis, vyras Daniel „Zig” Maloni, vaikai Mona Behringer (Paul Harris) ir Zigmas (Becky), anūkai Aleksa, Jonas Titan, Calin Harris bei Griffin Maloni, brolis Jonas Talandis (Dana Plepys), sūnėnai Jonas Evan, Felix ir Owen Talandis, anyta Juanita Maloni, brolienė Marianne Maloni.

Vida užaugo Olympia Fields, kur 1969 m. baigė Marian katalikišką gimnaziją. Northwestern University studijavo vaizduojamuosius menus, įgijo bakalauro laipsnį. Baigusi studijas, Vida išbandė modelio kelią. Jos grožis, primenantis praeities dievaites, tokias kaip Jean Harlow, neliko nepastebėtas ir atvėrė kelius į įvairiuosius reklamos projektus, renginius. Savo meninę prigimtį ir ypatingus kulinarinius sugebėjimus Vida stengėsi nukreipti universitete įgytų žinių linkme – taip gimė Vida Talandis Bon Appetit. Su mamos Gražinos bei dukters Monos pagalba Vida daugybę metų ruošė vaišes ir aptarnavo aukščiausios klasės renginius visoje šalyje. Vida Talandis Bon Appetit garsėjo ne tik aukšta kokybe bei nepriekaištingu skoniu, bet ir estetišku pateikimu, menišku šventinio stalo serviravimu. Svečius žavėjo spalvos, netradiciniai deriniais, skulptūros. Jos gamintu maistu mėgavosi įžymybės, Kongreso bei karališkų šeimų nariai, įvairių pasaulio šalių atstovai, tarp jų ir Lietuvos Prezidentas. Vida rengė puotas įvairiausioms korporacijoms, suvažiavimams bei konvencijoms, vestuvėms, netgi dalyvavo realybės šou vestuvių tematika. Ji garsėjo kaip „The Queen of Artistic Creations”.

Vida domėjosi politika, buvo aktyvi gyvūnų teisių globėja. Meilės Dievui vedina, gynė negimusių kūdikių teises, aktyviai dalyvavo Čikagos ir Los Angeles Lietuvių Bendruomenės veikloje. Vida buvo geros širdies ir švelnios sielos żmogus, nepataisoma optimistė ir idealistė, visuomet pilna įkvėpimo ir vilties. Ji mylėjo darbą ir keliones, bet visuomet rasdavo laiko šeimai ir draugams, visada buvo pasiruošusi padėti. Buvo atsidavusi ilgametė (22 m.) Bill Wilson draugijos narė. Vida visuomet sakydavo – „Gyvenimas yra didis” ir gyveno taip, kad kiekviena praleista diena būtų to verta.

Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 21 d., nuo 5 val. p. p. iki 7 val. v. ir šeštadienį, gegužės 22 d., 12:00 – 12:30 val. p. p. Petkus laidojimo namuose, 12401 Archer Avenue, Lemont, IL 60439.

Laidotuvės – gegužės 22 d., šeštadienį. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th Street, Lemont, IL 60439) 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą, o po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vidos gyvenimo bei Jos atminties pagerbimo šventė įvyks tą pačią dieną Olympia Fields Country Club (2800 Country Club Drive, Olympia Fields, IL 60461) 3:30 – 5:30 val. p. p.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.