JONAS BOGUTA

A†A JONAS BOGUTA, Phd netikėtai mirė kovo 9 d. Gimė 1942 m. balandžio 22 d. Lietuvoje, Motiejaus Bogutos ir Eugenijos Glaubicaitės šeimoje. Dideliame nuliūdime liko: žmona Teresė, du vaikai ir penki anūkai – sūnus Kovas su žmona Nancy ir dukrele Nube; duktė Vilija su vyru Pauliumi ir vaikais Sigita, Dariumi, Neringa ir Vasara; sesuo Vitalija Keblienė ir jos sūnūs Vytas Keblys ir Arūnas Keblys; sesuo Nijolė Dėdinienė ir jos dukra Vilia Dėdinaitė; sesuo Birutė Flick ir jos duktė Indra Peters bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Karo metu su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Gyveno Hanau ir kitose pabėgėlių stovyklose. Su tėvais ir trimis seserimis atvyko į Ameriką ir apsigyveno Baltimorėje, kur baigė Johns Hopkins universitetą. Toliau tęsė fizikos studijas University of Illinois Urbanoje, kur įsigijo fizikos daktarato laipsnį. Nuo 1968 metų ketverius metus Bonnos universitete atilko mokslinius tyrimus. 1972 m. grįžęs į Ameriką, mokslinį darbą tęsė Argonne National Lab, Lawrence Berkely Lab at University of California at Berkely ir University of Illinois at Chicago, kur buvo assistant professor Department of Physics.

Kūrė dokumentinius filmus – apie Simą Kudirką Čikagoje, apie lietuvių požiūrį į nacius, kurie buvo įsikūrę Marquette Parke. Šis filmas buvo rodomas per PBS televiziją. Jis savo bendrovėje „KOVAS publishing” paruošdavo įvairius leidinius, tarp jų – kun. Rubšio „Senojo Testamento” vertimą. Jo dėka 1975, 1976 ir 1977 metais buvo atgaivintos ir suorganizuotos trys „Poezijos pavasario” šventės Čikagoje.

Atsisveikinimas vyks kovo 13 d., penktadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St, Lemont, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti a. a. Jono laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko vartai į mokslą”, 14911 127th Street Lemont, IL 60439, vvm@childgate.org. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.