EDMUNDAS PAULIUS

Palauk, dar ne laikas atsiskirt,
Dar plevena sapnai nakties pakrašty,
Plevena siela laiko pakrašty,
Dar ne visai atskirta.
Teresė Pautieniūtė

A†A EDMUNDAS PAULIUS staiga mirė 2020 m. kovo 19 d., apsuptas šeimos. Jam buvo 83 metai.

A. a. Edmundas gimė 1936 m. gegužės 5 d. Laumenuose Lietuvoje, a. a. Onos ir a. a. Simo Pauliaus šeimoje. Turėjo brolį a. a. dr. Algį (žmona Violeta) ir tris seseris: Irena (Draugelis, vyras dr. Arūnas), Aldona (Vaitkus, vyras dr. Rimas), Roma (Norkus, vyras a. a. Virgius).

Nuliūdę liko: žmona Virginija, vaikai Karina ir Andrius, anūkai Timothy, Lukas, Linas, Aleksandra, Emilija ir Sofia, seserys Irena, Aldona, Roma, būrys dukterėčių ir sūnėnų su šeimomis, giminės Amerikoje, Lietuvoje, draugai ir pažįstami.

Jis buvo atsidavęs dr. Karinos (Eric) Quinn ir Andriaus (Erica) Paulius tėvelis, mylintis senelis, mylimas vyras.

1949 metais šeima emigravo į Ameriką ir įsikūrė Čikagoje. Čia Edmundas augo, mokėsi ir dirbo.

Velionis visa širdimi buvo atsidavęs savo naujajai tėvynei. Kai sukako 18 metų, įstojo į Jungtinių Amerikos Valstijų karines pajėgas (US Army), kur tarnavo 8 metus. Tų metų prisiminimai buvo brangiausi jo gyvenime.

1976 m. rugpjūtį Vilniuje vedė Virginiją (Mykolaitytė) ir laimingai išgyveno beveik 44 metus.

Edmundas be galo mylėjo gyvenimą ir šeimą. Išmokė vaikus siekti viso geriausio, būti darbštiems, padėti tiems, kuriems reikia pagalbos, mylėti tėvynę ir džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka.

Jis visada atvėrė savo namų duris tiems, kuriems reikėjo pagalbos, pastogės ar patarimo. Ypač jaunimui, kuris pradėjo kurti naują gyvenimą nepažįstamame krašte.

Edmundas ypatingai mylėjo vaikus. Anūkai buvo jo brangiausias turtas.

Velionis su didžiule JAV karinių pajėgų pagarba buvo palaidotas kovo 25 d. Šv. Kazimiero kapinėse. Į paskutinę kelionę jį palydėjo šeimos nariai, artimiausieji draugai.

Jeigu norėtumėte prisiminti a. a. Edmundą ir pagerbti jo atminimą, paremkite org. „Vaiko vartai į mokslą”.

Child’s Gate to Learning / Vaiko vartai į mokslą
14911 127th Street
Lemont, IL 60439
https://childgate.org/