JONAS PILECKIS

A†A JONAS PILECKIS mirė 2020 m. gegužės 6 d., sulaukęs 86 metų. Gimė 1934 m. balandžio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Schaumburg, IL.

Nuliūdę liko: sūnūs Raymond Pileckis ir Rob Pileckis su žmona Julianne Jackson.

A. a. Jonas Pileckis buvo a. a. Marijos (Miknaitis) Pileckis vyras.

Tarnavo JAV kariuomenėje.

Laidotuvių apeigos vyks š. m. šeštadienį, spalio 9 d., 11 val. ryto Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje. Po apeigų visi kviečiami atsisveikinimo pietums į „Mabenka” restoraną, 7844 S. Cicero Ave., Burbank, IL.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Rush University Medical Center, 1201 W. Harrison St., Suite 300, Chicago, IL 60607.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Lack & Sons Funeral Home tel. 708-430-5700 arba lackfuneralhome.com.