JURGIS BUDZEIKA, PhD

A†A JURGIS BUDZEIKA, PhD mirė gegužės 5 d., sulaukęs 98 metų. Gyveno Arlington Heights, IL, anksčiau New York, NY. Gimė 1921 m. gegužės 19 d. Vilniuje, Igno ir Wladyslawos Budzeikų šeimoje.

Nuliūdę liko: dukterėčios Karen Slora (PhD) su vyru Eric Slora (PhD), Anna Kobrzak ir Malgorzata Poszumska su vyru Pawel Poszumski ir sūnėnas Jerzy Labanowski (PhD) su žmona Maria Labanowska (DDS) bei jų vaikai, o taip pat daug giminių Amerikoje, Lietuvoje ir Lenkijoje.

A. a. Jurgis Budzeika turėjo dvynukę seserį Alice Labanowska, seserį Viktoriją ir brolį Vytautą, kurie į Amžinybę iškeliavo jau anksčiau.

Velionis mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje. Ekonomikos ir matematikos studijas pradėjo Vilniaus universitete. Vykstant karui, 1944 m. šeima pasitraukė į Vakarus. Jo brolis Vytautas apsigyveno Vokietijoje, o Jurgis atsidūrė Austrijoje. Įstojęs į Innsbrucko universitetą, toliau tęsė ekonomikos studijas. Jas baigė 1947 m. magistro laipsniu. Austrijoje gyveno iki 1949-ųjų metų. Gyvendamas Austrijoje dalyvavo lietuviškoje veikloje: buvo lietuvių studentų sambūrio narys, o vėliau ir sambūrio pirmininkas.

Į New Yorką atvyko 1949 metais ir dirbo ekonomistu įvairiuose bankuose, dėstė universitetuose. 1969 m. baigė New Yorko universitetą įgydamas ekonomikos PhD laipsnį. 1957 m. pradėjo dirbti Federal Reserve Bank of New York ekonomistu ir dirbo iki 1995 metų, kol išėjo į pensiją.

Buvo „Draugo” uolus skaitytojas ir bendradarbis, 1951–1957 metais rašė straipsnius ekonominėmis temomis.

Jurgis 1999 m. persikėlė į Arlington Heights, kad įsikurtų arčiau dukterėčios Karen Slora ir jos šeimos. Jis dažnai prisiminė savo šeimą, gyvenančią Lenkijoje. Jis pasakodavo prisiminimus apie karą, apie pavojingą, bet sėkmingą kelionę, kuri atvedė abu brolius į Ameriką.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE USA), PO Box 1870, Merrifield, VA 22116. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Glueckert Funeral Homes tel. 847-253-0168 arba www.glueckertfuneralhome.com.