JUOZAS (JOSEPH) KRIŠTOLAITIS

A†A JUOZAS (JOSEPH) KRIŠTOLAITIS mirė š. m. vasario 28 dieną. Gimė 1921 m. sausio 28 dieną. Augo nedideliame Lietuvos kaime.

Prieš 75-erius metus tapęs Kanados piliečiu, Juozas kartu liko ištikimu lietuviu. Jis daugiau kaip tris dešimtmečius dirbo mechanikos meistru plieno liejykloje Hamiltone, daug laisvalaikio valandų skirdamas lietuviškai veiklai. Juozas dažnai buvo įvairios veiklos ir renginių centre katalikų Our Lady of Mercy parapijoje. Mėgo dainuoti ir buvo šios bažnyčios choro narys. Jis taip pat prisidėjo prie Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo „Talka” veiklos, buvo šios finansinės institucijos valdybos narys.

Juozas buvo renkamas Kanados lietuvių fondo pirmininku ir yra daug prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės siekių įgyvendinimo. Būdamas Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininku padėjo rengti labai sėkmingą lėšų telkimo vajų „Milijonas – Lietuvai”. 1990 m. Juozas daug pastangų ir laiko skyrė siekdamas Kanados vyriausybės paramos atsikuriančiai nepriklausomai Lietuvos valstybei, taip pat stiprindamas Lietuvos ir Kanados santykius, buvo sumanus lobistas ginant Lietuvos interesus. 2021 m., minint Kanados ir Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo 30-metį, už asmeninius nuopelnus stiprinant abiejų valstybių bendradarbiavimą Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius Juozui Krištolaičiui įteikė Padėkos ženklą.

Jis anksčiau neteko savo brolių Justino, Antano, Jono ir Vytuko, seserų Bronės ir Juzės. Amžinybėje ilsisi ir Juozo žmona Gailė, vaikaitis Tomas ir marti Debbie. Juozas paliko liūdinčią dukrą Ramoną (Ray), sūnų Edvardą (Nadia), vaikaičius Michael, Lindsay, Ryleigh ir Mariną (Roberto) bei Denis Dai ir jų vaikus.

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono „Rambyno” pensininkų namams už jaukią aplinką ir saugias sąlygas, suteikiamas senatvės sulaukusiems žmonėms. Iki 97-ojo savo gimtadienio šiuose namuose gyveno ir Juozas. Paskutiniuosius gyvenimo metus jis praleido St. Joseph Vila, Dundas, ON. Čia, sulaukęs 101-ojo gimtadienio, išėjo į amžinybę.

Esame dėkingi Cedar Grove darbuotojams ir dr. Anna Emily už labai rūpestingą priežiūrą ir slaugą net ir sunkiomis COVID-19 pandemijos sąlygomis.

Juozas buvo veiklus, protingas, viskuo besidomintis, mėgstantis bendrauti žmogus, gyvenęs prasmingą ir įdomų gyvenimą. Jis net ir paskutinėmis gyvenimo dienomis neprarado humoro jausmo ir orumo. Tokį jį ir prisiminsime pavasarį surengtame a. a. Juozo Krištolaičio paminėjime.

Vietoje gėlių a. a. Juozo atminimui prašome aukoti Kanados lietuvių fondui šiuo adresu: https://www.canadahelps.org/en/charities/lithuanian-canadian-foundation/.