JUOZAS MIKULIS

A†A JUOZAS MIKULIS (1917–2020). Juozas Mikulis amžinybėn iškeliavo 2020 m. gruodžio mėn. 16 d., rugsėjo mėnesį atšventęs 103-ąjį gimtadienį.

Juozas gimė Silvertown mieste, Anglijoje, vėliau su tėvais gyveno Lietuvoje. Būdamas 16 metų, įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, turėjo vyriausiojo puskarininkio laipsnį. Buvo papuolęs į vokiečių nelaisvę. Po Antrojo pasaulinio karo, 1952 m. atvyko į Ameriką, gyveno Čikagos priemiestyje Cicero, IL.

Juozui lietuviška veikla, lietuvybės išsaugojimas už Atlanto ir nuoširdi tarnystė Tėvynei buvo be galo svarbu. Todėl nenuostabu, kad jis daugelį metų atsakingai vadovavo ir veikė Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė” Čikagos skyriuje ir Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje gretose, 35-erius metus vadovavo Cicero jūros šaulių kuopai „Klaipėda”. Juozas dosniai rėmė seniausią už Lietuvos ribų leidžiamą laikraštį „Draugas”, žurnalą „Pensininkas” ir kitus lietuviškus leidinius, organizacijas ir fondus Amerikoje ir Lietuvoje.

Juozą Mikulį kiekvieną sekmadienį galėjai sutikti Cicero miestelyje esančioje Šv. Antano bažnyčioje, kurioje jis labai daug metų buvo zakristijonu, padėdavo pasiruošti šv. Mišioms, skaitė skaitinius. Buvo aktyvus Bendruomenės veikloje. Jo darbai buvo įvertinti garbingais LR Krašto apsaugos ministrų, Lietuvos šaulių sąjungos ir LŠS išeivijoje apdovanojimais.

Nuliūdę liko: žmona Bronė, sūnūs Rolandas ir Robertas su šeimomis, dukra Danutė (Diana) Cummins su šeima, žentas Norbert Sachs ir anūkė Ramona Fritschi su šeima.

Atsisveikinimas su velioniu vyks gruodžio 26 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629). Po to, 4 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau- ti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Vietoje gėlių šeima prašo paaukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (Nativity BVM). Nuliūdę artimieji.