RIMGAUDAS ALIS ALIŠAUSKAS

A†A RIMGAUDAS ALIS ALIŠAUSKAS mirė 2020 m. gruodžio 12 d. Oak Lawn, Illinois. Gimė 1932 m. gegužės 11 d. Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park rajone.

Nuliūdę liko: sūnus Robertas; duktė Liana Alytė su vyru Leroy Kos; duktė Renita Alytė; sesuo Aldona Sterbienė su šeima; pusseserė Valentina Harvey su šeima.

Atsisveikinimas su velioniu vyks penktadienį, gruodžio 18 d., 1 val. p. p. Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje. Kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.