KAZIMIERAS T. TALLAT KELPŠA

A†A KAZIMIERAS T. TALLAT KELPŠA mirė š. m. rugpjūčio 27 d., sulaukęs 91 metų. Gimė 1930 m. sausio 1 d. Gyveno Lemonte, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: žmona Danutė; duktė Rasa; sūnus Andrius; anūkai Alexia, Adomas ir Mykolas; broliai Algis ir Kęstas, sesuo Marytė bei jų šeimos; kiti artimieji ir draugai.

A. a. Kazimieras buvo a. a. Onutės brolis.

Atsisveikinimas ketvirtadienį, rugsėjo 2 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį Kaziuką savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.