KĘSTUTIS „CASEY” J. TRUŠKŪNAS

A†A KĘSTUTIS „CASEY” J. TRUŠKŪNAS mirė š. m. birželio 25 d., sulaukęs 79 metų. Gimė 1940 m. rugsėjo 10 d. Kaune.
Gyveno The Colony, TX, anksčiau – Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Ramona; dukros – Kristina su vyru Aldrin, Nijolė su vyru Jason; anūkai Brandon, Amalija, Seth, Daniel; sesuo Jūratė, sūnėnai bei dukterėčios.

Kęstutis buvo a. a. Juozo ir a. a. Irenos Truškūnų sūnus.

Velionis tapo Amerikos piliečiu per savo 18-tąjį gimtadienį, 1958 metais. 1965 m. lapkričio 25 d. vedė Ramoną. Jis buvo Amerikos kariuomenės veteranas, talentingas braižytojas, mylintis vyras ir tėvas.

A. a. Kęstutis palaidotas liepos 2 d. Highland kapinėse, Okemah, OK. Laidotuvių apeigomis rūpinosi Parks Brothers Funeral Home, gedulingas šv. Mišias laikė kun. Clayton Griggs. Nuliūdusi šeima.