KĘSTUTIS JEČIUS

A†A KĘSTUTIS JEČIUS gimė 1933 m. birželio 7 d. Kaune, Lietuvoje. Mirė 2020 m. lapkričio 9 d., Villa Park, Illinois, sulaukęs 87 m. Gyveno Villa Park, Illinois.

Nuliūdę liko: žmona Dalia V. Miecevičiūtė-Ječienė, duktė Lidija Šoliūnienė su vyru Sauliumi, sūnus Kęstutis su žmona Patricia, sūnus Algimantas su žmona Kimberly ir duktė Rima Herd su vyru Bryan; 10 anūkų, daug dukterėčių ir sūnėnai, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė Lietuvių skautų sąjungai (LSS), Lietuvių Fondui ir Boy Scouts of America.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 14 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.