PETRAS ROMAS MEILUS

A†A PETRAS ROMAS MEILUS mirė lapkričio 7 d. Palos Heights, IL, sulaukęs 86 metų. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, Beverly apylinkėje. Gimė 1934 m. rugsėjo 19 d. Ukmergės rajone, Jakutiškių kaime, Lietuvoje.

Nuliūdę liko daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Petras buvo a. a. Aldonos Sčiukaitės Meiluvienės vyras. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 12 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St, Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių skautų sąjungai. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.