KONSTANTINAS STANKUS

A†A KONSTANTINAS STANKUS mirė š. m. sausio 7 d. Wheeling, IL. Gimė Salakuose, Lietuvoje.
Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Oak Lawn, IL ir Hartford, CT.

Nuliūdę liko: duktė Lionė Pullinen su vyru Tomu; sūnus Andrius su žmona Renata; anūkai Karina ir Povilas Pullinen bei Matas, Vytas, Lukas ir Tadas Stankus; sesuo Lionė Simonaitienė su šeima Hartford, Ct; dukterėčios, sūnėnai ir kiti artimieji.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, sausio 15 d., nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Ateitininkų namams, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439, atnamai.org.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.