VLADAS ALGIRDAS BUTKYS

A†A VLADAS ALGIRDAS BUTKYS iškeliavo amžinybėn 2022 m. sausio 3 d. Toronte, Kanadoje, būdamas 96 metų.

Gimė 1925 m. birželio 27 d. Rokiškio apylinkėje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: brolio a. a. Povilo Butkio ir žmonos Birutės vaikai su šeimomis Californijoje: Vaida ir Algis Mikuckiai, Vilija ir Andrius Kiršoniai, Linas ir Aldona Butkiai, Rimas ir Jane-Marie Butkiai bei daug giminaičių Lietuvoje.

A. a. Vladas buvo a. a. Gražinos (Moigytės) vyras, a. a. Juozo ir a. a. Kazimieros (Stalionytės) Butkių sūnus, a. a. Povilo Butkio brolis ir a. a Algio Butkio dėdė.

1948 metais Vladas atvyko į Kanadą. Netrukus jis vedė Gražiną ir visą gyvenimą gyveno Toronto apylinkėje. Pradžioje dirbo naktimis prie geležinkelio darbų, vėliau įsidarbino valdžios įstaigoje ir iki pensijos dirbo braižytoju.

Vladas su žmona aktyviai dalyvavo parapijos bendruomenės veikloje. Jis buvo didelis Lietuvos patriotas, nors paliko savo mylimą gimtąjį kraštą būdamas septyniolikos metų.

Vladas bus palaidotas Anapilio Šv. Jono kapinėse šalia brangios žmonos Gražinos, kuri mirė 2009 metais.

Ilsėkis ramybėje, brangus dėde Vladai.

Nuliūdę artimieji.