KORNELIJUS JAZBUTIS

A†A KORNELIJUS JAZBUTIS mirė 2021 m. liepos 9 d. Čikagoje.

Gedulingos šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos šeštadienį, liepos 31 d., 10 val. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje (Jaunimo centre), 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois.

Visi a. a. Kornelijaus artimieji ir draugai kviečiami dalyvauti.

Nuliūdę artimieji.