KORNELIJUS JAZBUTIS

A†A KORNELIJUS JAZBUTIS mirė 2021 m. liepos 9 d., sulaukęs 88 metų.

Gimė 1933 m. balandžio 16 d. Virbalų kaime Skuodo rajone, Lietuvoje.

Liūdesyje liko: velionio sūnėnas dr. Eric Xerxes Jensen su žmona Olga ir sūnumi Erwin, giminės Lietuvoje bei artimi draugai JAV.

Kornelijus buvo mokytojų ir ūkininkų Kazio ir Stefanijos (Rankaitytės) Jazbučių sūnus. Tėvai 1941 m. birželio 14 d. komunistų buvo ištremti į Sibirą. Kornelijus ir jaunesnė sesutė Gražina pasiliko Lietuvoje, globojami senelės ir tetos. 1944 m. su tetos Bronės Jazbutytės šeima Kornelijus pasitraukė į Vokietiją. Našlaičio teisėmis atvyko į Ameriką 1947 m. vasario 18 d. Kornelijus mokėsi lietuvių marijonų mokykloje Marijanapolyje, Thompson, Connecticut, vėliau baigė Socialinio darbuotojo studijas magistro laipsniu Loyola University Čikagoje. Ilgus metus dirbo Illinois valstijos pašalpos įstaigose kaip socialinis darbuotojas bei skyrių vedėjas.

Kornelijus nuo jaunystės buvo ateitininkas, ateitininkų literatų „Šatrijos” korporacijos narys. Daug vasarų dalyvavo Lituanistikos seminaruose prie Kent University, Ohio, ir vėliau Plano, Illinois. Rašė poeziją ir dažnai savo eilėraščius skaitė Poezijos pavasariuose Čikagoje bei Poezijos rudeniuose Druskininkuose. Visą gyvenimą buvo aktyvus sportininkas – plaukikas, tenisininkas ir slidininkas. Daugelį metų organizavo lietuvių slidinėjimo keliones Europoje ir Š. Amerikoje. Nuo 1966 metų beveik kasmet, sąlygoms leidžiant, vykdavo į Lietuvą aplankyti savo tėvų, sugrįžusių iš Sibiro.

Kornelijaus tėvai mirė Kaune. Sesuo dr. Gražina Jazbutytė-Jensen mirė 2011 m. Ciuriche, Šveicarijoje.

Apie gedulingas šv. Mišias bus pranešta vėliau.

A. a. Kornelijaus palaikai bus palaidoti Kaune, kur amžinojo poilsio atgulė tėvai.

Liūdintys artimieji.

Laidot. direkt. – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.