LAIMUTĖ TORNAU BLAŽAITYTĖ

A†A LAIMUTĖ TORNAU BLAŽAITYTĖ mirė š. m. rugsėjo 2 d. LaGrange Park, IL.

Gimė 1926 m. lapkričio 27 d. valstybės tarnautojo ir savanorio Lietuvos kariuomenės kūrėjo Vinco Blažaičio šeimoje.

1944 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Vokietijoje 1945–1949 m. studijavo mediciną Ludwig-Maximilian universitete Miunchene, o Amerikoje – anglų kalbą ir literatūrą – Northwestern universitete Čikagoje. 1944 m. emigravo į Vokietiją, gyveno įvairiuose lageriuose. 1949 m. vasarą atvyko į JAV ir su vyru Aleksandru Tornau (a. a.) gyveno Čikagoje.

Dirbo privačiuose slaugos namuose, 1953–1956 m. prestižinėje Passavant Memorial ligoninėje Čikagoje. 1956–1988 m. – Čikagos Northwestern universiteto medicinos fakultete administracinį darbą. Turėjo galimybę vakarais studijuoti anglų kalbą ir literatūrą.

Dar besimokydama gimnazijoje, rašė apsakymus, svajojo studijuoti literatūrą. Studijuodama Čikagoje rašė noveles, siuntė į lietuvišką laikraštį „Draugas”. 1987 m. pelnė literatūrinę Aloyzo Barono premiją. 2000 m. T. Lapio slapyvardžiu išleido novelių knygą „Jonės gijos”. Kūryba publikuota leidiniuose: „Draugas”, „Krantai” ir kt.

Laidotuvės įvyko 2022 m. rugsėjo 7 d. Velionė buvo palaidota Bethania kapinėse, Justice, Illinois, šalia savo vyro, a. a. Aleksandro Tornau ir tėvų, a. a. Leontinos ir a. a.Vinco Blažaičių.

Nuliūdę liko Tornau ir Blažaičių giminės.