Leonilda Svilaitė Giedraitienė

A † A Dr. LEONILDA SVILAITĖ GIEDRAITIENĖ. Mirė 2013 m. balandžio 19 d. E. Northport, New York, sulaukusi 98 metų. Dr. Giedraitienė gimė 1915 m. sausio 29 d. Juozo ir Marijos Nemickaitės Svilų šeimoje, Drageliškės kaime tarp Dusetų ir Utenos. Leonilda buvo vyriausia iš keturių vaikų (kiti – a. a. brolis Juozas ir dvynukai Vytautas ir Birutė Lukošienė, kurie gyvena Kanadoje). Leonilda lankė Utenos Saulės gimnaziją, po to įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, kurį baigė 1937 m. su medicinos diplomu. Priklausė Ateitininkų organizacijai ir aktyviai reiškėsi „Gajos” korporacijos draugijoje. Kaune dirbo medike. 1941 m. ištekėjo už advokato Juozo Giedraičio (1910–2008), su kuriuo susilaukė sūnaus Rimo (1942 m.) ir dukters Aldonos (1951 m.). 1944 m. spalį, gresiant Sovietų okupacijai, su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno Vokietijos britų zonoje, dirbo medike Eckenford ir Klein Wittensee. 1949 m. šeima gavo teisę atvykti į JAV. Apsigyveno Hartford, CT. Leonės tėveliai pasiliko tėviškėje. Tėvelis buvo ištremtas į gulagą Rusijos Karagandos srityje. 1958 m. Leonilda įgijo New York valstijos medikės licenciją ir ilgus metus dirbo Northport Veteranų ligoninėje, kartu dėstė mediciną State University Stony Brook. 1981 m. JAV Veteranų administracija už puikias paslaugas JAV veteranų pacientams, dr. Giedraitienei paskyrė „Heart and Hand” premiją. Dirbdama savo profesijoje ir augindama šeimą, dr. Giedraitienė ilgus metus pirmininkavo Lietuvių Gydytojų draugijai New York. Dr. Giedraitienės pelenai bus palaidoti Delhi, Kanados Ontario valstijoje, šeimos kape. Velionė paliko sūnų Rimą, marčią Kristiną, dukrą Aldoną, keturis anūkus ir šešis proanūkius. Šeštadienį, balandžio 27 d. Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, E. Northport, New York, bus atnašaujamos šv. Mišios. Po Mišių, kviečiami į šeimos pietus Smithtown, New York.