LIDIJA KRAJEWSKI

A † A LIDIJA KRAJEWSKI Staiga mirė 2015 m. spalio 6 d., sulaukusi 22 metų. Nuliūdę liko: tėveliai Vilija Dargis ir Casey Krajewski, broliai Andrew ir Tomas Krajewski; močiutė Judita Dargis ir seneliai Dolores ir John Krajewski. Lidija studijavo De Paul universitete ir 2011 m. buvo baigusi Carl Sandburg High School – Orland Park. Velionė buvo anūkė a. a. Stasio Dargio. A. a. Lidija bus pašarvota penktadienį, spalio 9 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 10 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Francis of Assisi bažnyčią 15050 S. Wolf Rd, Orland Park, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. David Gaidas. tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com