STEPONAS ŽIUPSNYS

A † A STEPONAS ŽIUPSNYS Mirė 2015 m. spalio 6 d. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė 1913 m. vasario 6 d. Gudžiūnuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Genė Childress (Barry); sūnus Ray Žiupsnys, anūkai Brett ir Brian Childress; Kris Fioto, David Žiupsnys ir jų šeimos, proanūkai Mackenzia Fioto, Nicole, Sydnay, Alyssa, Steven Childress; seserys Elena, Stasė, Ona, Benė ir jų šeimos. A. a. Steponas bus pašarvotas pirmadienį, spalio 12 d. nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 SW Highway (7700 W.), Palos Hills, IL. Iš laidojimo namų 11 val. ryto velionis bus atlydėtas į Sacred Heart bažnyčią, 8245 W. 111th St., Palos Hills, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Steponas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com