LILĖ STEIKŪNAITĖ RAMONIENĖ

A†A LILĖ STEIKŪNAITĖ RAMONIENĖ mirė 2022 m. vasario 22 d. Lemonte, IL, sulaukusi 89 metų.

Gimė 1932 m. lapkričio 10 d. Kaune.

Nuliūdę liko: vyras Valentinas; duktė Viktorija su vyru Edvardu, sūnumis Leonardu ir Viktoru; sūnėnas Arūnas Čiuberkis; dukterėčia Danutė su vyru Jonu, sūnumi Jonu ir dukra Aukse; dukterėčia Ilona su vyru David, dukra Kristina ir sūnumi Pauliumi; kiti giminės, artimi draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė buvo JAV Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių Fondo, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos ir Pasaulio lietuvių centro narė. Ilgą laiką priklausė Pasaulio lietuvių centro moterų savanorių būreliui. Kartu su vyru Valentinu įkūrė ir dvidešimt metų leido bei redagavo „Lithuanian Heritage” žurnalą.

Atsisveikinimas su Lile vyks balandžio 1 d., penktadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto.

Po šv. Mišių Lilė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti Lilę savo maldose.

Nuliūdusi šeima ir artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.