REGINA MARIE DUBICKAS, SSC, PsyD

A†A Seselė REGINA MARIE DUBICKAS, SSC, PsyD

Mūsų mylima ir brangi seselė mirė š. m. kovo 26 d.

Vienuolės įžaduose išgyveno 54 metus. Ji buvo pedagogė, psichologė, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vyresnioji (2013–2022).

Seselės Reginos tėvai karo metu pasitraukė iš Lietuvos. Ji gimė 1946 m. birželio 25 d. Vokietijoje. Ji visuomet didžiavosi, kad yra lietuvė ir lietuvybė jos gyvenime visada buvo labai svarbi. Seselė Regina mokytojavo pradžios mokyklose Čikagoje, tarnavo Michael Reese ligoninėje kaip psichologė ir nuo 1998 m. turėjo daug vadovaujančių pareigų Kongregacijoje.

Giliai nuliūdę liko: sesuo Jean su vyru Jack Zilliox (Cape Cod, MA); sūnėnai Michael su žmona Melvina Zilliox (Milwaukee, WI), Matthew su žmona Jeanne Zilliox (Andover, MA), John Zilliox su Madeline Hartman (Nottingham, NH) dukterėčia Karen su vyru Zach Brown (Wedgefield, SC) bei jų vaikai.

A. a. seselė Regina buvo a. a. Jono ir a. a. Veronikos Dubickų duktė bei dar kūdikystėje mirusios a. a. Johannos sesuo.

Atsisveikinti su velione bus galima penktadienį, balandžio 1 d., nuo 4 val. p. p. iki 7 val. v. ir šeštadienį, balandžio 2 d., nuo 9 iki 10:30 val. r. Šv. Kazimiero seselių Motiniškųjų namų koplyčioje, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W Marquette Road, Chicago IL 60629.

Liūdinčios Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons, tel. 708-430-5700.

Šv. Mišiose bus galima dalyvauti nuotoliniu būdu https://www.asimplestreaming.com/rmdubickas/