MARGARITA RUTKUS BUTĖNAS

A†A MARGARITA RUTKUS BUTĖNAS mirė 2020 m. gegužė 4 d. Green Valley, Arizona, sulaukusi 85 m. Gimė 1934 m. gegužės 13 d. Kijeve, Ukrainoje.

Nuliūdę liko: Margaritos pusbrolis Anatole (Al) Cisan, Jr., brolienė Vida Butėnaitė-Šilienė, sūnėnai – Algirdas ir Darius Šilai su šeimomis ir dukterėčia Sylvija Sležas Lukas su šeima.

A. a. Margarita buvo žmona a. a. Zenono. Po Antrojo pasaulinio karo atvyko į JAV ir apsigyveno Chicago, Illinois. Vėliau su vyru Zenonu Butėnu gyveno Green Valley, Arizona, netoli Tucson miesto. Laidotuvės bus privačios. Apie tai bus pranešta vėliau. Nuliūdę artimieji.