MARIA REGINA VYČAS

A † A MARIA REGINA VYČAS mirė š. m. liepos 13 d. savo namuose Darien, IL.

Gimė 1931 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvoje. Gyveno Darien, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: duktė Ieva Varnaitis; anūkai Daina Maria Var­nai­tytė ir Viktoras su žmona Amanda; dukterėčios ir sūnėnai bei kiti giminės Lietuvoje.

Velionė pašarvota šeštadienį, liepos 17 d., 10 val. ryto Švč. M. Ma­rijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Parke), kurioje 11 val. ry­to bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. A. a. Maria bus palaidota Lietuvoje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.