MARIJA PUPIŪTĖ AMBROZAITIENĖ

A†A MARIJA PUPIŪTĖ AMBROZAITIENĖ mirė 2021 m. sausio mėn. 15 d. Chesterton, IN. Gimė 1931 m. balandžio mėn. 15 d. Kybartuose, Lietuvoje. Gyveno Chesterton, IN.

Nuliūdę liko: duktė Ramunė su vyru John, duktė Audronė, anūkė Lina, sesuo Aldona Brizgienė, broliai – Antanas Pupius ir Juozas Pupius su žmona Lile, giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė buvo dailininkė, gydytojo, visuomenės veikėjo a. a. Kazio Ambrozaičio žmona.

1949 m. su tėvais atvyko į JAV. New Yorke (Hunter College ir Art Students League of New York) studijavo tapybą ir meno istoriją, vėliau mokslus tęsė Clevelando, OH ir Čikagos, IL meno institutuose. Kurį laiką dirbo Čiurlionio galerijos, Jaunimo centro direkcijose, Čiurlionio galerijos globos, Lietuvių Fondo meno patarėjų komitetuose. Iš pradžių kūrė aliejinius paveikslus, vėliau ėmėsi grafikos (litografijos ir vario raižiniai), emalio tapybos ir fotokoliažų. Yra sukūrusi knygų iliustracijų, aplankų, apipavidalino Madų parodos sceną. Jos kūryboje vyrauja gamtos, žmogaus gyvenimo ir nuotaikų temos, yra mistikos ir liaudies meno motyvų. Lietuvių moterų dailininkių draugijos (LAWAA) narė nuo 1971 metų.

Laidotuvės privačios. Atsisveikinimus ir prisiminimus galima išreikšti: www.whitelovefuneralhome.com.

Liūdinti šeima.