MEČYS ŠILKAITIS

A†A MEČYS ŠILKAITIS 1922–2020. A. a. Mečys (Mečislovas) Šilkaitis mirė š. m. gruodžio 11 dieną, sulaukęs 98 metų. Gimė 1922 m. vasario 27 d. Ilgižių kaime, Raseinių apskrityje.

Tėvams persikėlus į Ariogalos miestelį ir ten atsidarius universalinę parduotuvę, jis savo jaunystės dienas praleido tarp gražių Dubysos slėnių. Baigė Kėdainių gimnaziją. Tęsė studijas Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakultete, pasirinkęs
elektros silpnų srovių specialybę. Studijas baigė Antrajam pasauliniam karui einant į pabaigą. Su keletu draugų pasitraukė į Vakarus – per Vokietiją į Norvegiją, tada į Švediją, o galiausiai atsirado Didžiojoje Britanijoje.

Mečys apsigyveno Londone. Buvo pakviestas tapti ką tik įsteigtos Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos (DBLS) generaliniu sekretoriumi. Jo pareigos buvo pasitikti atvykstančius tautiečius ir visokiais būdais jiems padėti, taip pat kurti Sąjungos skyrius, leisti biuletenį ir kt.

Londone jis sutiko ir vedė Ireną Noreikaitę. Po trejų metų, giminių kviečiami, gavo Amerikos vizas ir išvyko į JAV. Iš pradžių gyveno Worcester, Massachusetts, vėliau persikėlė į St. Charles, IL ir Čikagą. GTE laboratorijoje dirbo inžinieriumi prie telekomunikacijos darbų bei telefono stočių projektavimo. Darbo tikslais buvo siunčiamas į New Jersey, Floridą ir kitas vietas. Pensijos metus praleido St. Petersburg, Floridoje. Paskutiniaisiais metais gyveno Californijoje, Santa Monica mieste, šalia savo sūnų ir anūkų.

Mečys, kur jis begyventų, buvo aktyvus lietuviškoje veikloje. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys, priklausė Lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai (vienu metu buvo jos pirmininkas), dalyvavo ateitininkų veikloje, prisidėjo prie Ateitininkų namų pirkimo. Jis taip pat įėjo į Šokių šventės Čikagoje rengimo komitetą. Ypatingą vietą užėmė jo ilgametė, daugiau kaip 25 metus trukusi veikla St. Petersburgo lietuvių klube, į kurią jis pasinėrė jau išėjęs į pensiją. Pirmininkavo visuose komitetuose ruošiant minėjimus, šventes ir dirbo daug kitų darbų. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, ypač „Drauge”. Mėgo rašyti humoristinius eilėraščius iš savo ir aplinkinių gyvenimo patirties.

Su žmona Irena kartu pragyveno daugiau kaip 70 metų ir užaugino du sūnus – farmakologijos daktarą Raimundą ir architektą Edmundą, jie abu aktyviai įsijungę į lietuvišką veiklą Los Angeles.

Nuliūdę liko: žmona Irena; sūnus Raimundas su žmona Rasa, anūkas Rimas su žmona Myia, proanūkai Aleksandra, Evelina ir Oliver; anūkas Danius su žmona Bets; sūnus Edmundas, marti Aušra, anūkės Brianna ir Daria; kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas šį šeštadienį, sausio 16 d. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL.

Atsisveikinti su velioniu bus galima nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto. 11 val. r. vyks bus religinės apeigos. Po jų velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Vietoje gėlių mirusiojo šeima prašo aukoti Mečio Šilkaičio vardu Ateities Fondui (Ateitis Foundation), 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439.

Nuliūdę artimieji.