MIKALINA BIKULČIUS ŠEDUIKYTĖ

A†A MIKALINA BIKULČIUS ŠEDUIKYTĖ 1929–2019. Amžinybėn iškeliavo 2019 m. kovo 3 d. Fort Worth, Texas valstijoje. Mikalina gimė 1929 m. Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Bruno su žmona Dawn (Arlington, TX), sūnus John ir Yvonne (Scottville, MI), sūnus Edmund ir Jeanne (Warrenville, IL) ir dukra Ely (Elena) DeGroodt su vyru Thomas (Augusta, GA); 9 anūkai: Bruno Bikulcius, Marcus Bikulcius, Michelle Bikulcius-Grimmer (Peter), Sarah Bikulcius-Smith (Timothy), Kimberly Bikulcius; Michael Bikulcius; Jonathan Bikulcius; Kęstutis Laukaitis II ir Dakota DeGroodt; ir trys proanūkiai: Bruno Kai Bikulcius; Isabel Sky Bikulcius ir Logan Laukaitis. Taip pat liūdi brolis Mykolas Šeduikis ir sesuo Emily Zawacki (Šeduikytė) bei kiti artimieji.

1950 m. jos šeima atvyko į JAV ir įsikūrė Čikagoje. 1956 m. Šv. Jurgio bažnyčioje Mikalina susituokė su Bronislavu (Barney) Bikulčiumi. Jie laimingai nugyveno 62 bendro gyvenimo metus. Mikalina ir Bronius daug metų gyveno Cicero, IL. Abu aktyviai dalyvavo Šv. Antano bažnyčios ir lietuvių parapijos gyvenime. Savo vaikus augino katalikiško tikėjimo pagrindais.

1969 m. Mikalina kartu su savo seserimi Emilija tapo Amerikos pilietėmis. Ji daug metų savanoriaudavo rinkimuose skaičiuojant balsus. Velionė turėjo daug talentų, buvo meniškos sielos. Ji didžiavosi savo lietuviška kilme, skaniai gamino lietuviškus patiekalus ir kepė gardžius pyragus. Labai gražiai siuvinėjo ir kurdavo nuostabias gėlių puokštes.

Mikalina daugiau nei 20 metų priklausė Lietuvos skautams – mergaičių tuntui „Aušros vartai”. Kartu su vyru ji taip pat priklausė jūrų šaulių kuopai „Klaipėda”. Keletą metų ėjo kuopos sekretorės pareigas. 2007 m. Mikalina ir Bronius Bikulčiai išvyko gyventi į Arlington, Texas.

Šv. Mišios už velionę bus aukojamos š. m. gegužės 3 d. 10:30 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 E. 127th St, Lemont, IL 60439). Po jų – 1 val. p. p. velionės Mikalinos ir jos vyro Broniaus palaikai bus palaidoti Abraham Lincoln National Cemetery (20953 W. Hoff Rd, Elwood, IL 60421). Nuliūdusi šeima.