MILDRED HELEN LAPINSKAS JAGIELLA

A+A MILDRED HELEN LAPINSKAS JAGIELLA

Š. m. rugpjūčio 9 d. Hebron, Indianoje, mirė uoli Lietuvos vyčių organizacijos veikėja Mildred Helen Lapinskas Jagiella.

Ji gimė 1936 m. rugpjūčio 13 dieną. Augo Massachusetts valstijoje, Worcester mieste, lietuvių imigrantų šeimoje. Jos tėvai – Peter ir Mary Lapinskas. Baigusi gimnaziją, Mildred išvyko į Čikagą – Loyola University School of Nursing ji mokėsi būti slauge. Čikagoje ji aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje, priklausė įvairioms lietuviškoms organizacijoms. Čia ji susitiko ir su John Jagiella, su kuriuo susituokė 1958 metais. Mildred ir John Jagiella gyveno Čikagoje, vėliau Lansing, Hammond ir Hebron, Indianoje. Jie susilaukė šešių vaikų: dukrų Diana ir Monica, sūnų Justin ir Thomas bei vaikystėje mirusių John ir Mary.

Mildred Jagiella dirbo slauge ir pasižymėjo savo sąžiningumu bei atjauta sunkiai sergantiems ligoniams. Visą gyvenimą ji savo laiką aukojo kitiems. Buvo pasišventusi savo bendruomenei, bendradarbiavo „Draugo” laikraštyje, buvo Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos skyriaus (Mid-America District) prezidentė, vyčių atstovė ALT’o organizacijoje. Daugelį metų ji priklausė Šv. Kazimiero bažnyčios parapijai Gary, Indianoje. Jai labai rūpėjo Lietuvos nepriklausomybės reikalai. Ji kelis kartus lankėsi Lietuvoje ir drąsiai pasisakydavo politiniais klausimais. Be to, Mildred pasižymėjo kūrybingumu, mėgo kulinariją ir daržininkystę.

Mildred Jagiella iškeliavo amžinybėn, apsupta savo keturių vaikų, sesers ir gausaus anūkų bei proanūkų būrio. Gedulingos šv. Mišios įvyko rugpjūčio 19 d. St. Mary bažnyčioje, Crown Point, Indianoje. Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje, šalia 2013 m. mirusio savo vyro John.

„Draugo” leidėjai nuoširdžiai užjaučia Mildred Jagiella artimuosius ir kartu liūdi, netekę ilgametės bendražygės.