NIJOLĖ JASĖNAITĖ-PUPIENĖ

A. † A. NIJOLĖ JASĖNAITĖ-PUPIENĖ mylima Mamytė, močiutė, mokytoja, kolegė, visuomenininkė, lietuviškų tautinių šokių puoselėtoja ir draugė iškeliavo Amžinybėn š. m. rugsėjo 10 dieną, eidama 84-uosius metus.

Giliai nuliūdę liko: duktė Neris, anūkai Kovas ir Vaiva; giminės – Antanas Pupius, Aldona Brizgienė, Juozas ir Lilė Pupiai, Marytė Ambrozaitienė; sūnėnai ir dukterėčios –Ramunė, Audronė, Marius, Raimondas ir Andrius; pusbroliai ir pusseserės Amerikoje ir Lietuvoje – Daina, Aidas, Aloyzas, Kęstas, Janet, Raimundas ir Dalia su šeimomis. Dėl pandemijos šeima šiuo metu negali ruošti viešų laidotuvių, bet užsakė pamaldas ir prašo draugus bei pažįstamus pasimelsti už a. a. Nijolės sielą.
Atsisveikinti galima ir šioje svetainėje: www.forevermissed.com/Nijole-Pupius.