NIJOLĖ JURGILIENĖ JABLONSKYTĖ

A†A NIJOLĖ JURGILIENĖ JABLONSKYTĖ mirė š. m. rugpjūčio 3 d. Gimė 1936 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, Illinois, anksčiau Čikagos Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Daiva Franchik-Kulas su vyru Gary; sūnus Algis Kaunas su žmona Cheryl; duktė Dalia Venckauskienė su vyru Pete; anūkai McKenna, Michael, Andrew ir Erika; proanūkas Kendall; šuniukas „Bixby”. A. a. Nijolė buvo a. a. Juozo žmona.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Str., Lemont, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.